Patryk Antkowiak

Back-end Developer

Technologies

php

PHP

Symfony

Symfony

Laravel

Laravel

MySQL

MySQL

Python

Python

MongoDB

MongoDB

InfluxDB

InfluxDB

GIT

GIT

Lua

Lua

Elasticsearch

Elasticsearch

Grafana

Grafana

Arduino

Arduino

My Skills

85

Symfony 2/3

80

PHP

75

Laravel

65

Python

About

Contact