Patryk Antkowiak

Back-end Developer

Technologies

php

PHP

Symfony

Symfony

Laravel

Laravel

MySQL

MySQL

NodeJS

NodeJS

MongoDB

MongoDB

InfluxDB

InfluxDB

GIT

GIT

Python

Python

Elasticsearch

Elasticsearch

Grafana

Grafana

Arduino

Arduino

My Skills

85

NodeJS

85

Symfony 2/3

80

PHP

75

Laravel

Contact